Biografi Imam Al-Ghazali (450-505 H)

Al-Imam Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad at-Tusi at-Thobroni asy-Syafi’i Hujjatu-l-islam al-Ghozali, lahir di Tabaran, sebuah kota daerah Tus provinsi Khurasan Persia (Iran), tahun 450 H, ayahnya meninggal sewaktu beliau masih kecil, dan sebelum itu sang ayah mewasiatkannya dan saudaranya Ahmad kepada pamannya yang seorang sufi.

Pada awalnya sang paman mampu untuk mengurus keduanya, tapi keadaan sang paman yang hidup di bawah garis kemiskinan mengharuskannya untuk memasukkan keduanya di madrasah yang memberi beasiswa kepada setiap muridnya.

Imam Ghozali pertama kali menuntut ilmu kepada Syaikh Ahmad bin Muhammad ar-Rhadzakani at-Tusi dalam bidang fiqh, setelah itu pergi menuju kota Jurjan dan menjadi murid Syaikh Abu Nashr al-Isma’ili, lalu ke Nisabur dan berguru kepada Imam Abu Ma’ali al-Juwaini  Imam al-Haramain, guru besar dalam bidang fiqh dan teologi, dan ketika selesai menuntut ilmu dari beliau, Imam Ghozali menjadi ulama yang paling menonjol pada masanya, selain itu beliau juga sempat  membacakan kepada Imam al-Haramain permulaan dari serentetan karangannya “Al-Mankhul” dalam bidang Ushul Fiqh.

Tidak lama setelah wafatnya Imam Haramain, Imam Ghozali pergi dari Nisabur dan bergabung dengan pengadilan Nizamu-l-mulk, dibawah kekhalifahan Saljuq yang berpusat di Isfahan, selain itu Imam Ghozali juga unggul dalam debat sampai namanya begitu dikenal di seluruh penjuru wilayah kekhalifahan islam ketika itu, sampai akhirnya beliau diutus menuju Baghdad untuk mengajar di Madrasah Nizamiyya pada tahun 484 H, dan ketika mengajar di Baghdad inilah Imam Ghozali menulis dan mengarang banyak sekali karangan yang sangat berguna bagi setiap orang di zaman itu ataupun di zaman-zaman setelahnya.

Pada saat di Nizamiyya, masa puncak karirnya, Imam Ghozali merasakan krisis spiritual, hingga akhirnya beliau meninggalkan Nizamiyya, mengambil jalan hidup asketis (zuhud). Pada tahun 488 H beliau pergi menuju Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, lalu pergi ke Damaskus tahun 489 H, menetap disana beberapa tahun, menyibukkan diri dengan ibadah, ‘uzla (pengasingan diri), tazkiyah al-nafs dan mengarang, diantaranya kitab Ihya ‘Ulum ad-din.

Pada tahun 499 H, beliau kembali ke Tus, dan dipaksa kembali untuk mengajar di Madrasah Nizamiyya hingga akhirnya beliau kembali mengajar pada tahun 499 H, tetapi masa mengajar beliau disana tidaklah lama. Pada tahun 500 H beliau kembali ke Tus, menyibukkan diri dalam membaca al-qur’an, mengajar di rumahnya serta memberikan beberapa nasehat dalam bidang tasawuf, hingga akhirnya beliau di panggil Allah SWT pada hari senin 14 jumada tsaniyah tahun 505 H.

Beberapa karangan Imam Ghozali:

Tasawuf

 • Mizan al-‘amal
 • Ihya ‘Ulum ald-din
 • Bidayat al-hidayah
 • Kimiya as-sa’ādat
 • Nasihat al-muluk
 • Al-Munqidh min ad-dalal
 • Minhaj al-‘Abidin
 • Raudhat at-Thalibin wa ‘Umdat as-salikin
 • Minhaj al-‘Arifin
 • Ayyuha al-walad

Fiqh dan Ushul Fiqh

 • Fatawy al-Ghazali
 • Al-Wasith fi al-madzhab
 • Al-Basith
 • Al-Wajiz
 • Kitab tahzib al-Ushul
 • Al-Mustasfa fi ‘ilm al-Ushul
 • Al-Mankhul
 • Asas al-Qiyas

Teologi

 • Al-Munqidh min ad-dalal
 • Al-arba’in fi Ushul al-din
 • Hujjat al-Haq
 • Al-Iqtisad fil-i`tiqad
 • Al-maqsad al-asna fi sharah asma’ Allahu al-husna
 • Jawahir al-Qur’an wa duraruh
 • Fayasl al-tafriqa bayn al-Islam wa-l-zandaqa
 • Mishkat al-Anwar
 • Tafsir al-yaqut at-ta’wil

Filsafat dan Mantiq

 • Maqasid al-Falasifa
 • Tahafut al-Falasifa
 • Miyar al-Ilm fi fan al-Mantiq
 • Mihak al-Nazar fi al-Mantiq
 • al-Qistas al-mustaqim

Referensi:

 1. Al-bidayah wa-l-nihayah, Al-Hafidz ad-Dimasyqi
 2. Siyaru a’lam al-Nubala, Al-Imam al-Dzahabi
 3. Thabaqatu al-Syafi’iyyah, Al-Imam Taqiyuddin as-Subuki